טוב לאדם / זלמן שזר

טֹוב לָאָדָם הֱיֹותּ פַעַם  בָדָד.
לא סֵפֶר, לא רעַ, לא צִּבּור וְלא פְרט,
רק הּוא עִם לִּבּו, עִם הַּלֵב רק בִלְבַד.
טֹוב לָאָדָם הֱיֹות פַעַם בָדָד.

וטֹוב כִי יֵצֵא פַעַם ריק מִּנְכָסָיו.
לא בַּיִת, לא שֶָדה, לא נִדרש, לא חַּיָב.

רַק יָקׁשִיב אֶל לִּבֹו וְיַחְִריׁש חֶֶרׁש רב
טֹוב כִי יֵצֵא הָאָדָם מִּנְכָסָיו.
כִי יָקׁשִיב אֶל לִּבֹו וְיָבִין לְחַּיָיו
וְיַדע אֲׁשֶר יֵש וְיָחוש מַה חַּיָב.