אדם יוצא מבית
והבית אינו יוצא מן האדם.

הוא נשאר
על קירותיו ועל 

התלוי בהם
ועל חדריו ודלתותיו 

הנסגרות בזהירות.

או כי הבית 

מתרחב והולך

ונעשה לדרכים 

בהן ילך זה

שיצא מן הבית